Remedy Entertainment Oyj (”Remedy” tai ”yhtiö”) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnoinnissaan Suomen lainsäädäntöä, yhtiön yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsinki Oy:n First North Finland -markkinapaikkaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä sekä yhtiön hallituksen määrittelemiä hallinnointiperiaatteita.

Yhtiön hakiessa osakkeidensa listausta First North -markkinapaikalle se ei noudata arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa, 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2015), jota sovelletaan Helsingin Pörssin pörssilistalle listattuihin yhtiöihin (”Hallinnointikoodi”). Hallinnointikoodin noudattamisen ei ole nähty yhtiön johdon arvion mukaan olevan tässä vaiheessa yhtiön kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden perusteltua.

Remedy noudattaa tilinpäätöksen ja puolivuotiskatsausten laadinnassa suomalaista tilinpäätöskäytäntöä (Finnish Accounting Standards, FAS), joka perustuu Suomen kirjapitolakiin ja -asetukseen sekä kirjanpitolautakunnan ohjeisiin ja lausuntoihin, sekä First North Finland -markkinapaikkaa koskevia sääntöjä.