Remedyn riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja hallita yhtiön strategiset, toiminnalliset, rahoitukselliset ja perinteiset vahinkoriskit. Yhtiö ottaa toiminnassaan riskejä, jotka liittyvät sen strategiaan ja tavoitteiden toteuttamiseen. Riskienhallinnalla pyritään näiden riskialueiden ennakoivaan ja kokonaisvaltaiseen hallintaan.

Yhtiö raportoi merkittävimmistä riskeistä tilinpäätöksissään ja puolivuosikatsauksissaan. Kyky kantaa riskejä ja hallita niitä tehokkaasti on liiketoiminnan menestyksen ja omistaja-arvon luomisen kannalta keskeisessä asemassa. Remedyn liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä riskejä on esitetty First North -listautumisen yhteydessä 11.5.2017 julkaistussa esitteessä.

Riskejä arvioidaan yhtiön hallituksessa säännöllisesti. Hallitus käy vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä läpi yhtiön toimintaan vaikuttavat olennaiset riskit ja niiden mahdolliset vaikutukset sekä päättää linjauksista riskeihin suhtautumisen osalta. Toimenpiteiden riittävyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan osana liiketoiminnan seurantaa. Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.