Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Remedy Entertainment Oyj:n 4.4.2017 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten palkkiosta seuraavasti:

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajalle 3.000 euroa kuukaudessa.

Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Osakepohjaiset kannustinohjelmat

Yhtiöllä on yksi voimassa oleva osakeperusteinen optio-oikeuksin toteutettu kannustinohjelma, jonka ehdot yhtiön hallitus on hyväksynyt 31.3.2014 yhtiön yhtiökokouksen 7.5.2013 myöntämän valtuutuksen nojalla ja päättänyt samalla antaa enintään 1.000.000* optio-oikeutta erillisten päätösten mukaisesti nimettäville optionhaltijoille.

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen määräämille yhtiön avainhenkilöille vastikkeetta heidän sitoutumisensa ja työmotivaationsa lisäämiseksi. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi yhtiön avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Optio-oikeuksia on annettu nimetyille avainhenkilöille yhteensä 852.300* kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 852.300* yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet on merkitty tunnuksella 2014. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.6.2014–31.12.2017 ja osakkeen osakekohtainen merkintähinta on 0,50 * euroa. Optioita koskevan sopimuksen ja -ehtojen mukaan optio-oikeuksien käyttäminen edellyttää kuitenkin yhtiön osakkeen ottamista julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi sekä hallituksen päätöstä optioiden käyttämisestä. Hallitus päättää myös yhtiölle myöhemmin mahdollisesti palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta. Mahdollisilla osingonjaoilla ei ole vaikutusta merkintähintaan. Optio-oikeuksista on jaettu nimetyille avainhenkilöille 852.300 kappaletta ja hallitus on päättänyt, että yhtiö ei jaa loppuja 147.700 optio-oikeutta.

Optioehtojen nojalla optionhaltijalla on oikeus merkitä yhtiön uusia osakkeita yhtiön hallituksen määrittämänä irtaantumishetkenä, kuten yhtiön listauduttua. Yhtiön hallitus on kokouksessaan 10.5.2017 päättänyt, että optionhaltijoilla on oikeus käyttää merkintäoikeuttaan jo listautumisannin merkintäaikana. Merkinnät ovat kuitenkin ehdollisia listautumisannin toteutumiselle. Yhtiö tulee hakemaan optio-oikeuksilla mahdollisesti merkityt osakkeet listalle erikseen listautumisannin jälkeen edellyttäen, että listautumisanti toteutuu.

*Huomioiden varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2017 päätös osakkeiden jakamisesta suhteessa 1:9.